fbpx

ÕPPEPROGAMM
4.-6. KLASSILE

ELU MAAL

Aeg: 3 tundi / aastaringselt

Koht: õues, talus

Õppeprogramm tutvustab tavalisemaid koduloomi ja nende pidamist. Talusid ja farme külastades saadakse teada, miks loomi kasvatatakse ja mis kasu neist saadakse. Loomapidaja tutvustab, millised tööd on loomade pidamiseks vajalikud ja kuidas näeb välja argipäev loomakasvatuses.

Programmi käigus on võimalik külastada 1-2 talu ja näha kas šoti mägiveiseid ja hereforde või piimalehmi. Talude valik sõltub kohapealsetest kokkulepetest talunikega. Programmi käigus tutvutakse ka õpikoja enda koduloomapargiga ja rannakarjamaadega.

Vajalikud vahendid. Talude külastamiseks on vajalik bussitransport programmi toimumise ajal. Palume arvestada sellega, et loomapidamisega kaasneb spetsiifiline lõhn. Samuti ei ole lahtised jalanõud või riidest tennised parim valik loomapidamise külastamiseks

TELLI

LÄÄNEMERE ELUSTIK JA KESKKONNATINGIMUSED

Aeg: 3 tundi / aastaringselt

Koht: õppeklassis, õues

Õppeprogramm tutvustab Läänemeres elavaid liike ja nende elutingimusi.

Õppeprogramm tutvustab Läänemeres valitsevaid keskkonnatingimusi ja seal elutsevaid liike. Suure põrandakaardi abil vaatame üle Läänemere geograafia: Läänemerd ümbritsevad riigid, suuremad lahed, saared, poolsaared, väinad. Räägime Läänemeres valitsevatest keskkonnatingimustest, võrdleme Läänemerd ookeaniga. Uuritakse, kuidas on organismid Läänemere väikese soolsusega kohastunud.

Liikidest tehakse tutvust levinumate vetikate ja veetaimedega, vee-selgrootute, kalade, merelindude ja -imetajatega. Määrame liike. Õpime tundma, millistes veekihtides erinevad vetikad paiknevad ja milline on nende roll meres.

TELLI

LÄÄNEMERE TOIDUAHELAD JA -VÕRGUSTIKUD

Aeg: 3 tundi / kevadest sügiseni

Koht: õppeklassis, õues

Õppeprogramm tutvustab Läänemerega seotud liike ja nende omavahelisi toitumissuhteid. Õpilased koostavad nii toiduahelaid kui ka – võrgustikke.

Multimeediaprogrammi abil tutvustatakse looduskooli ümber elavate liikide toitumissuhteid. Praktilise töö käigus otsivad õpilased vees ja vee ääres elavaid organisme. Leitud liigid määratakse ja neist koostatakse erinevaid toiduahelaid. Räägitakse reostusest ja sellest, kuidas reostus mööda toiduahelat edasi kandub. Külastatakse rannaniitu ja õpitakse tundma sealseid toitumissuhteid.

TELLI

LOODUSKAITSE

Aeg: 3 tundi / kevadest sügiseni

Koht: õppeklassis, õues

Kõik me teame, et loodust peab kaitsma. Aga miks? Õpilastele antakse ülevaade looduskaitse ajaloost ja sellest, miks tekkis vajadus liikide ja elupaikade kaitsmise järele. Tutvutakse Eesti tuntumate kaitsealuste liikidega. Käsitleme inimese positiivset mõju loodusele, milleks on kaitsealade loomine ja poollooduslike koosluste hooldamine.

Õpperetkel tehakse tutvust looduskooli ümbruses oleva merelahe, roostiku ja rannaniiduga (asuvad Silma looduskaitseala territooriumil). Pööratakse tähelepanu kohapealsetele liikidele, kuidas liigid üksteist mõjutavad ja missuguseid eripärasid omavad erinevad elupaigad. Linnuvaatlusel kasutame abivahenditena binokleid. Toitumissuhete ja erinevate elupaikade näitlikustamisel kasutame „Rannaniidu kohvri“ õppevahendeid.

Programmi end. nimi: "Looduskaitse Eestis"

Vajalikud vahendid: kui sul on isiklik binokkel, siis võta kaasa, soovituslik jalanõu on kummik.

TELLI

KARST JA SALAPÄRANE SALAJÕGI

Aeg: 2 tundi / aastaringselt

Koht: õppeklassis, õues

Programmi esimeses pooles selgitatakse põhjavee käitumist settekivimite suhtes ja karsti teket ning tuuakse näiteid erinevate karstivormide kohta. Räägime põhjavee kaitsest karstialal. Programmi teises pooles toimub õpperetk Salajõe karstialale, kus asub pikkuselt neljas maa-alune salajõgi Eestis ning mis on üks meie tuntumatest karstialadest. Liigume mööda Salajõe maa-alust ja maapealset lõiku. Vaatleme karstilehtreid, salajõe neeldumisala ning kohta, kus ta uuesti maa peale tuleb.

Programmi end. nimi: "Karst"

Vajalikud vahendid. Programmi toimumise ajal on vajalik bussitranspordi olemasolu. Soovitame kanda kummikuid või matkasaapaid.

TELLI

MITMENÄOLINE LÄÄNEMERI

Aeg: 2 päeva / aastaringselt

Koht: õppeklass, looduskooli ümbrus, Haapsalu linna vaatamisväärsused, Noarootsi ja Nõva

Programmi esimesel päeval toimuvad nutitunnid, kus õpitakse tundma Läänemerega seotud linde ja kalu. Toimub matk, mis tutvustab siinse maa kerkimist merest.

Pärastlõunal siirdutakse merelinna Haapsallu, et tutvuda sealsete ajaloo- ja kultuuriväärtustega. Saame teada, kuidas Haapsalu lahe ravimuda pani aluse siinse kuurordi õitsengule. Iloni Imedemaal räägitakse, miks maailmakuulus lasteraamatute illustraator oma kunstiteosed Haapsalule kinkis. Päeva lõpetab põnev orienteerumine linnas, kus lapsed peavad kaardi järgi üles leidma vanalinnas asuvad vaatamisväärsused.

Teisel päeval toimub väljasõit Noarootsi ja Nõvale. Lapsed külastavad väga eriilmelisi kohti, kus saab tutvuda Läänemere erinevate rannikutüüpidega. Põõsaspea neemel jälgitakse lindude rännet. Nõval tutvutakse kuulsate laulvate liivadega.

Programmid viiakse läbi koostöös SA Haapsalu ja Läänemaa muuseumid. Programm on hea võimalus laste keeleoskuse parandamiseks ja erinevate õppeainete lõimimiseks.

Vajalikud vahendid. Programmi toimumise ajal on vajalik bussitranspordi olemasolu. Soovitame kanda kummikuid või matkasaapaid. Ööbimistarbed kaasa.

TELLI
mountainguide-home-icon5
"Jalutuskäik looduses viib hinge koju."
HELISTA