ÕPPEPROGAMM
4.-6. KLASSILE

 

ÕPIME LOODUSES MATEMAATIKAT

(uus programm)

Sihtgrupp: 1.-4. kl

Aeg: 3 h (koos pausiga) /märts-detsember

Koht: peamiselt õues

Programm viib kokku matemaatikas õpitu päris looduses eksisteerivaga. Milliseid kujundeid võib leida metsa alt ja õue pealt? Kui pikad või rasked on matkal kohatud loodusobjektid? Eriti põnevaks läheb, kui püüame puude ja põõsaste kõrgust ära arvata. Anname esmalt hinnangu ja seejärel kontrollime tulemust mõõtmise teel. Oskus täpselt mõõta nõuab harjutamist. Loendame hulkasid, olgu selleks linnud parves, puud metsatukas või hoopis sipelgad pesas. Kuidas jõuda tulemuseni, mis vastab tegelikkusele? Läbi mängude harjutame liitmist-lahutamist saja piires. Me ei unusta ka loodusõpetust ja teeme tutvust retke käigus kohatud liikidega. Kuna liigume looduses, annab programmil osalemine ka lastele vajalikku füüsilist koormust.

Lisainfo: Looduskooli ümbruses on ilm sageli tuuline ning ümbritsevad rannakarjamaad vesised. Kuna suur osa programmist toimub õues, siis palume kanda ilmastikule vastavat riietust. Sobivaimad jalanõud on kummikud või nende puudumisel võimalikult veekindlad jalanõud. Lõunapaus on arvestatud programmi sisse.

TELLI

SÕBRAKS METSIKUTE TAIMEDEGA

Aeg: 3 h /kevadest sügiseni

Koht: õppeklassis, õues

Õppeprogrammi eesmärk on tutvustada neid Eesti looduses kasvavaid taimi, mida on võimalik ühtlasi ka toiduks tarvitada. Õpilased saavad kogemuse, kuidas „söödav“ muutub „toiduks“ ja õpivad looduses kasvavat rohkem märkama ja uue pilguga nägema. Käsitletavad taimed erinevad vastavalt aastaajale.

Programm algab ülevaatega söödavatest ja mürgistest taimedest. Lapsed õpivad taimi eristama ja harjutavad seda ümbruses kasvavate taimede põhjal. Loodusretke käigus ka kogutakse taimi, millest hiljem õpitakse sööke ja jooke valmistama. Pärast metsaandide maitsmist toimub kokkuvõttev juturing, kus jagatakse kogemusi saadud maitsetest ja käsitletakse metsikute taimede toiteväärtust.

Lisainfo: Looduskooli ümbruses on ilm sageli tuuline ning ümbritsevad rannakarjamaad vesised. Kuna osa programmist toimub õues, siis palume kanda ilmastikule vastavat riietust. Sobivaimad jalanõud on kummikud või nende puudumisel võimalikult veekindlad jalanõud. Kui kool soovib lõunapausi pidada, siis see aeg lisandub programmi kestvusele.

TELLI

SÕBRAKS KALAGA

Aeg: 3 h /aastaringselt

Koht: õppeklassis, õues

Kala on toit, mis paljudele lastele ei maitse. Käesoleva õppeprogrammi eesmärk on kalaga rohkem sõbraks saada. Tutvustatakse Eestis elavaid kalu, kalade bioloogiat, võimalusi kalade püüdmiseks ning söögiks tarvitamiseks.

Programm algab ülevaatega kalade ehitusest ja kohastumustest. Määraja abil harjutatakse liikide määramist ja saadakse selgeks Eestis enamlevinud kalaliigid. Näitlike püügivahendite abil tehakse tutvust erinevate kalapüügi võimalustega. Õpitakse, millistel lihtsatel kodustel viisidel on võimalik kala toiduks valmistada. Toimub ühine kala söömise ja kokkuvõtete ring.

Lisainfo: Kuna osa programmist toimub õues, siis palume kanda ilmastikule vastavat riietust ja jalanõusid. Kui kool soovib lõunapausi pidada, siis see aeg lisandub programmi kestvusele.

TELLI

ELU MAAL

Aeg: 3 tundi /kevadest sügiseni

Koht: talus, õues, õppeklassis

Õppeprogramm tutvustab tavalisemaid koduloomi ja nende pidamist. Võimalik on näha šoti mägiveiseid, hereforde, piimalehmi, lambaid, kitsi. Täpsem loomade valik sõltub kokkulepetest talunikega. Õpilased käivad talus või farmis, kus talunik tutvustatakse loomade pidamiseks vajalikke töid ning loomakasvatuse argipäeva. Looduskooli juures räägime erinevatest koduloomadest, nende vajalikkusest. Külastame meie enda loomaparki ning käime rannakarjamaadel vaatamas, kuidas veistekari seda hooldab. Osasid loomi saab oma käega katsuda ja neile süüa pakkuda.

Lisainfo: Talude külastamiseks on vajalik bussitranspordi olemasolu programmi toimumise ajal. Palume arvestada sellega, et loomapidamisega kaasneb spetsiifiline lõhn. Samuti ei ole lahtised jalanõud või riidest tennised parim valik loomapidamise külastamiseks. Kui kool soovib lõunapausi pidada, siis see aeg lisandub programmi kestvusele.

TELLI

TOIDUAHELAD JA TOIDUVÕRGUSTIKUD

Aeg: 3 tundi / kevadest sügiseni

Koht: õppeklassis, õues

Õppeprogrammi eesmärk on anda teadmisi liikide tundmise ja nende omavaheliste toitumissuhete kohta. Vahetuma õpikogemuse saamiseks otsitakse ja püütakse liike looduskooli ümbrusest, Silma looduskaitsealalt. Loodusretke käigus nähtud liigid tehakse kindlaks ja arutletakse nendega seotud toitumissuhete üle. Õpilased püüavad vees ja selle ääres elavaid organisme, määravad liigi ja koostavad nii toiduahelaid kui ka – võrgustikke.

TELLI

KARST JA SALAPÄRANE
SALAJÕGI

Aeg: 2 tundi / aastaringselt

Koht: õppeklassis, õues

Programmi esimeses pooles selgitatakse põhjavee käitumist settekivimite suhtes ja karsti teket ning tuuakse näiteid erinevate karstivormide kohta. Räägime põhjavee kaitsest karstialal. Programmi teises pooles toimub õpperetk Salajõe karstialale, kus asub pikkuselt neljas maa-alune salajõgi Eestis ning mis on üks meie tuntumatest karstialadest. Liigume mööda Salajõe maa-alust ja maapealset lõiku. Vaatleme karstilehtreid, salajõe neeldumisala ning kohta, kus ta uuesti maa peale tuleb.

Programmi end. nimi: "Karst"

Vajalikud vahendid. Programmi toimumise ajal on vajalik bussitranspordi olemasolu. Soovitame kanda kummikuid või matkasaapaid.

TELLI

LÄÄNEMERE ELUSTIK JA KESKKONNATINGIMUSED

Aeg: 3 tundi / aastaringselt

Koht: õppeklassis, õues

Õppeprogramm tutvustab Läänemeres elavaid liike ja nende elutingimusi.

Õppeprogramm tutvustab Läänemeres valitsevaid keskkonnatingimusi ja seal elutsevaid liike. Suure põrandakaardi abil vaatame üle Läänemere geograafia: Läänemerd ümbritsevad riigid, suuremad lahed, saared, poolsaared, väinad. Räägime Läänemeres valitsevatest keskkonnatingimustest, võrdleme Läänemerd ookeaniga. Uuritakse, kuidas on organismid Läänemere väikese soolsusega kohastunud.

Liikidest tehakse tutvust levinumate vetikate ja veetaimedega, vee-selgrootute, kalade, merelindude ja -imetajatega. Määrame liike. Õpime tundma, millistes veekihtides erinevad vetikad paiknevad ja milline on nende roll meres.

TELLI

LOODUSKAITSE

Aeg: 3 tundi / kevadest sügiseni

Koht: õppeklassis, õues

Kõik me teame, et loodust peab kaitsma. Aga miks? Õpilastele antakse ülevaade looduskaitse ajaloost ja sellest, miks tekkis vajadus liikide ja elupaikade kaitsmise järele. Tutvutakse Eesti tuntumate kaitsealuste liikidega. Käsitleme inimese positiivset mõju loodusele, milleks on kaitsealade loomine ja poollooduslike koosluste hooldamine.

Õpperetkel tehakse tutvust looduskooli ümbruses oleva merelahe, roostiku ja rannaniiduga (asuvad Silma looduskaitseala territooriumil). Pööratakse tähelepanu kohapealsetele liikidele, kuidas liigid üksteist mõjutavad ja missuguseid eripärasid omavad erinevad elupaigad. Linnuvaatlusel kasutame abivahenditena binokleid. Toitumissuhete ja erinevate elupaikade näitlikustamisel kasutame „Rannaniidu kohvri“ õppevahendeid.

Programmi end. nimi: "Looduskaitse Eestis"

Vajalikud vahendid: kui sul on isiklik binokkel, siis võta kaasa, soovituslik jalanõu on kummik.

TELLI
mountainguide-home-icon5
"Jalutuskäik looduses viib hinge koju."