KALADE BIOLOOGIA

Kestvus: 2 tundi

Programm tutvustab meie kalade mitmekesisust ning nende ehitust. Pildiprogrammi ja määramisäppi vahendusel tutvutakse Eesti kalade mitmekesisusega ja nende vees kohastumustega.

Praktilise töö käigus õpitakse kalu määrama, mõõtmisprotseduure läbi viima ning vanusele hinnangut andma. Võetakse soomusproov. Hiljem kalad lahatakse ning uuritakse nende siseelundeid ja tehakse kindlaks sugu.

Vajalikud vahendid: võimalusel isiklikud õhukesed kummikindad

LINDUDE MITMEKESISUS

Kestvus: 3 tundi 

Õpitakse tundma tavalisemate Eesti lindude välimust ja häälistusi ning erinevates elupaikades (veekogud, mets, niit) elavate lindude kohastumusi. Harjutatakse linnuliikide ja linnuparve suuruse määramist. Tutvustatakse huvitavama rändeteega linde ning interneti vahendusel jälgitakse meie lindude teekonda laias maailmas. Õpilastele tutvustatakse rõngastega märgistamist.

Õues toimub linnuvaatluse õppekäik, mille käigus õpitakse linnuliike ära tundma ja vaatluseid kirja panema. Praktilise harjutuse käigus tehakse kindlaks lindude võimalikud pesapaigad. Töövahenditena kasutatakse binoklit, linnumäärajat, tahvelarvutites olevat “Nutikat linnumäärajat” ja interaktiivseid harjutusi.

Vajalikud vahendid: Võimalusel võta kaasa isiklik binokkel. Soovituslik jalanõu on kummik. 

SELGROOTUTE LOOMADE KOHASTUMUSED

Kestvus: 3 tundi

Programmi käigus püütakse/kogutakse looduskooli ümber elutsevaid selgrootuid loomakesi. Kogutud olendid määratakse määrajate abil ning õpitakse erinevate rühmade vahel vahet tegema. Toimub vestlus, mille käigus arutletakse kohastumuste üle antud elukeskkonnas: värvus, kehakuju ja elukoha seos liikumis- ja toitumisviisiga, erinevate liikide omavahelised seosed.

Ühe praktilise tööna uuritakse vees elavaid selgrootuid. Püügivahendina kasutatakse kahvasid ja põhjakaapijaid. Suuremate liikide välimust ja liikumist jälgitakse akvaariumis, väiksemaid uuritakse mikroskoobi all. Leitud liigid määratakse. Vestluse käigus kohastumuste üle vaadatakse Urmas Tartese pildiprogrammi “Mutukaelu vees”.

Teise praktilise tööna uuritakse metsakõdus elavaid selgrootuid. Organisme püütakse otse maapinnalt, võetakse proove samblast, mullast, kõdunenud puidust ja muudest taolistest kohtadest. Järgneb proovide sorteerimine ja leitud liikide määramine. Suuremate liikide välimust ja liikumist jälgitakse paberil või kahe Petri tassi vahel, väiksemaid uuritakse mikroskoobi all. Järgneb kokkuvõttev vestlus kohastumuste üle.

TEADUSLIKU UURIMISMEETODI RAKENDAMINE

Kestvus: 4 tundi

Programm algab ülevaatega teadusliku uurimismeetodi etappidest ning looduskooli ümbritsevatest rannaniitudest. Seejärel minnakse rannaniidule välitöid tegema ja andmeid koguma (roostiku kõrguse ja tiheduse mõõtmine, pilliroo katvuse ja taimestiku keskmise kõrguse määramine). Uurimise käigus selgub, milline on pilliroo kasv erinevates tingimustes ja kuidas rannaniitude hooldamine nende liigirikkust mõjutab. Hiljem siirdutakse tagasi õppeklassi, kus sisestatakse kogutud andmed tabelisse, analüüsitakse neid ja tehakse järeldused. Programmi lõppedes koostavad lapsed uurimuse kohta ettekande.

Vajalikud vahendid: kummikud, võimalusel sülearvutid (3-4 õpilase kohta 1 arvuti)

SÕBRAKS KALAGA

Kestvus: 3 tundi

Kala on toit, mis paljudele lastele ei maitse. Käesoleva õppeprogrammi eesmärk on kalaga rohkem sõbraks saada. Tutvustatakse Eestis elavaid kalu, kalade bioloogiat, võimalusi kalade püüdmiseks ning söögiks tarvitamiseks.

Programm algab ülevaatega kalade ehitusest ja kohastumustest. Määraja abil harjutatakse liikide määramist ja saadakse selgeks Eestis enamlevinud kalaliigid. Näitlike püügivahendite abil tehakse tutvust erinevate kalapüügi võimalustega. Õpitakse, millistel lihtsatel kodustel viisidel on võimalik kala toiduks valmistada. Toimub ühine kala söömise ja kokkuvõtete ring.

SÕBRAKS METSIKUTE TAIMEDEGA

Kestvus: 3 tundi

Õppeprogrammi eesmärk on tutvustada neid Eesti looduses kasvavaid taimi, mida on võimalik ühtlasi ka toiduks tarvitada. Õpilased saavad kogemuse, kuidas „söödav“ muutub „toiduks“ ja õpivad looduses kasvavat rohkem märkama ja uue pilguga nägema. Käsitletavad taimed erinevad vastavalt aastaajale.

Programm algab ülevaatega söödavatest ja mürgistest taimedest. Lapsed õpivad taimi eristama ja harjutavad seda ümbruses kasvavate taimede põhjal. Loodusretke käigus ka kogutakse taimi, millest hiljem õpitakse sööke ja jooke valmistama. Pärast metsaandide maitsmist toimub kokkuvõttev juturing, kus jagatakse kogemusi saadud maitsetest ja käsitletakse metsikute taimede toiteväärtust.